صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


ريگ جن | پائيز 1382

مبدا پاسگاه ملك آباد و مقصد جندق بود كه در اين برنامه از باتلاقهاي غربي و خود ريگ به عرض 70 كيلومتر عبور كرديم. زمان اجراي برنامه پاييز 1382 ، مدت برنامه 5 روز و مسافت طي شده 150 كيلومتر بود.

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain