صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


کوره گز به حلوان | پاييز 1386

مبدا برنامه روستاي کوره گز از روستا هاي شهر جندق بوده که بصورت غرب به شرق از مرکز دشت کوير عبور کرده و در نهايت به روستاي حلوان يعني مقصد نهايي خاتمه يافت. مدت برنامه دو روز ونيم و مسافت طي شده نزديک به 100 کيلومتر بود.

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain