صفحه اول | درباره | برنامه ها | اعضاء | لينك | تماس با ما

English                    


كوير لوت | پائيز 1383

مبدا روستاي كشيت و مقصد روستاي ده سلم . در طي اين برنامه از كلوتهاي ( ياردانگ ) دشت لوت و پايينترين نقطه فلات ايران با ارتفاع حدودي 90 متر عبور كرديم .زمان اجراي اين برنامه پاييز1383 ، مدت برنامه 6 روز و مسافت طي شده 230 كيلومتر بود.

 
info@keshit.com ©2005-2006 keshit.com All rights reserved.   Design by Grain